Archive for February, 2022

Thesis defense Announcement-S1, 2021-22

Thesis defenses Announcement for Semester 1, 2021-22 COMMITTEE 1: Dr. Nguyễn Minh Quân      2. Dr. Nguyễn Phương Anh      3. Assoc. Dr. Trần Vũ Khanh Venue: A2. 512 and MS Teams. Time: 8:00, March 05, 2022 No. Student ID Fullname Topics Advisor   1 MAMAIU17006 Trần Chí Thịnh A […]

Read More