Home » Định hướng nghiên cứu

Định hướng nghiên cứu

1. Tối ưu

GS. TSKH. Nguyễn Định

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hải

 • Methods for solving optimal control problems with phases restrictions
 • Existence of variational and optimal control problems in the absence of convexity
 • Farkas lemmas for convex and non-convex systems and applications
 • Theory of general optimization problems: optimality, duality, stability, and well-posedness
 • Variational inequalities and equilibrium problems: optimality conditions and duality
 • Robust Farkas lemmas and robust convex/nonconvex optimization
 • Optimization approaches for computational geometry

2. Xác suất ứng dụng, Thống kê, Toán tài chính

TS. Tạ Quốc Bảo

TS. Phạm Hải Hà

PGS. TS. Trần Vũ Khanh

TS. Nguyễn Minh Quân

3.Lý thuyết ổn định của các hệ động lực:

GS. TS. Phạm Hữu Anh Ngọc

 • Stochastic differential equations
 • Stability of functional (difference) differential equations
 • Robust analysis: Robust stability, robust control of dynamical systems
 • Analysis of positive systems, positive C_0 semi-groups, Stability C_0 semi-groups
 • Adaptive control for linear dynamical systems and applications

5. Giải tích, Phương trình đạo hàm riêng, Khoa học tính toán: 

PGS. TS. Mai Đức Thành

PGS. TS. Trần Vũ Khanh

TS. Nguyễn Anh Tú

TS. Nguyễn Minh Quân

 • Analysis of shock waves in hyperbolic systems of balance laws
 • Traveling waves, numerical approximations for systems of balance laws
 • Estimates and Regularity of complex PDEs, regularization of ill-posed problems
 • Analysis of PDEs, Electromagnetic waves
 • Nonlinear waves, soliton dynamics, perturbations, computational physics