Home » Giải tích, Phương trình đạo hàm riêng

Giải tích, Phương trình đạo hàm riêng

Lý thuyết ổn định của các hệ động lực:

GS. TS. Phạm Hữu Anh Ngọc

  • Stochastic differential equations
  • Stability of functional (difference) differential equations
  • Robust analysis: Robust stability, robust control of dynamical systems
  • Analysis of positive systems, positive C_0 semi-groups, Stability C_0 semi-groups
  • Adaptive control for linear dynamical systems and applications

Giải tích, Phương trình đạo hàm riêng, Khoa học tính toán: 

PGS. TS. Mai Đức Thành

PGS. TS. Trần Vũ Khanh

TS. Nguyễn Anh Tú

TS. Nguyễn Minh Quân

  • Analysis of shock waves in hyperbolic systems of balance laws
  • Traveling waves, numerical approximations for systems of balance laws
  • Estimates and Regularity of complex PDEs, regularization of ill-posed problems
  • Analysis of PDEs, Electromagnetic waves
  • Nonlinear waves, soliton dynamics, perturbations, computational physics