Thông báo về hội thảo Lý thuyết Copula trong Kinh tế và Tài chính

Chủ đề             : “Lý thuyết Copula trong Kinh tế và Tài chính”
Diễn giả          : GS. Nguyễn T. Hưng,
                         New Mexico State University (USA) và Chiang Mai University (Thailand)
Thời gian        : Ngày 16 – 17/6/2016: Sáng từ 9h đến 12h, Chiều từ 14h đến 16h
Địa điểm         : Phòng A2.608, Trường Đại học Quốc tế
Thành phần   : Giảng viên – Nghiên cứu viên có quan tâm
Tóm tắt           : Hội thảo nhằm mục đích giới thiệu về lý thuyết Copula và tiềm năng ứng dụng lý thuyết này trong các ngành Quản trị, Kinh tế, Tài chính.
Đăng ký          : Gửi email về qlkh@hcmiu.edu.vn