Home » Tối Ưu

Tối Ưu

Thành viên:

GS. TSKH. Phan Quốc Khánh
PGS. TSKH. Nguyễn Định
TS. Nguyễn Ngọc Hải                             

•  Hướng nghiên cứu:

1. Nonsmooth optimization: various generalized derivatives for single and multi-valued mappings, optimality conditions, solution sensitivity.

2. Variational inequalities and general equilibrium problems: General problem settings for unifying optimization-related problems and systems of problems, solution existence, stability (semicontinuity, Lipschitz or Holder continuity, differentiability) of solution sets.

3. Convex analysis and convex programming: “Rough” convex functions, optimality conditions, regularity, properties of solution sets.

4. Algorithms for variational inequalities, equilibrium problems and optimal control problems with phase constraints.

5. Fixed point and coincidence point theorems and related topics with applications to optimization.
6. Farkas-type results for systems involving DC (difference of two convex) functions and their applications convex/non-convex optimization problems.
7. Qualitative research on optimization problems, including equilibrium problems, bilevel and MPEC problems, convex/non-convex problems.
8. Computational geometry. 

 

•  Các nhóm Seminar: 

Tối ưu I
(Chủ trì:  GS. TSKH. Phan Quốc Khánh)

Tối ưu II
(Chủ trì: PGS. TSKH. Nguyễn Định)

 

•  Nghiên cứu sinh (NCS) tiến sĩ đã hướng dẫn và bảo vệ thành công:
+ GS. TSKH. Phan Quốc Khánh đã hướng dẫn thành công các NCS:

 1. Hồ Ước (bảo vệ năm 1986)
 2. Trần Huệ Nương (bảo vệ năm  1989, Ba Lan cấp bằng)
 3. Nguyễn Thiện Luận (bảo vệ năm 1989)
 4. Lê Minh Lưu (bảo vệ năm  2002)
 5. Nguyễn Đình Tuấn (bảo vệ năm  2007,  Pháp cấp bằng)
 6. Nguyễn Xuân Hải (bảo vệ năm  2007,  Việt Nam và Pháp cấp bằng)
 7. Lâm Quốc Anh (bảo vệ năm  2007,  Việt Nam và Pháp cấp bằng)
 8. Đinh Ngọc Quý (bảo vệ năm  2011, Việt Nam và Pháp cấp bằng)
 9. Lê Thanh Tùng (bảo vệ năm  2011, Việt Nam và Pháp cấp bằng)
 10. Đoàn Hồng Chương
 11.  Hồ Thục Quyên
 12.  Nguyến Lê Hoàng Anh
 13. Huỳnh Thị Hồng Diễm
 14.  Nguyễn Hồng Quân
 15.  Nguyễn Hiếu Thảo (NCS của ĐH Ballarat, Úc, đồng hướng dẫn: GS. A. Kruger)

+ PGS. TSKH. Nguyễn Định đã hướng dẫn thành công các NCS:

 1. Tạ Quang Sơn (bảo vệ năm  2008)
 2.  Trần Hồng Mơ